Saltar al contenido

Cèdules d’habitabilitat
i +

Tràmit i gestió de cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, inspeccions tècniques d’edificis (ITE),
projectes de rehabilitació i direcció d’obres.

Confiança

Jordi Moré Botelho. Arquitecte tècnic . Col·legiat 7761 del CATEB

Eficàcia

Eficàcia i transparència en tot el procés fins l’obtenció del seu encàrrec.

Rapidesa

Tràmit i gestió de cèdula i certificat energètic en un termini de 24 / 48 hores.

Cèdula d’habitabilitat


La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer. També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat i gas.

Certificat Energètic

Aquest procediment comporta la realització per part d’un tècnic d’un certificat on es valorarà l’eficiència energètica de l’edifici, i que sera necessari per tal que l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) emeti una etiqueta que qualificarà l’edifici en funció de la seva eficiència.

Aquesta etiqueta serà obligatòria en qualsevol operació de compra o lloguer, i també s’haurà d’incloure en qualsevol acció publicitària que tingui el mateix objectiu

Ites

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults

Una vegada obtingut l’informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d’informes ITE, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

Projectes i DO

Elaborem projectes de rehabilitació per a habitatges unifamiliars, plurifamiliars,etc. Contem amb una gran experiència en l’execució de projectes de rehabilitació de façanes, cobertes, patis, instal·lacions, etc. Desenvolupem els nostres projectes, utilitzant materials i tecnologies innovadores i donant compliment a la normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.

Ens encarreguem de la direcció de les obres, coordinació de seguretat i salut, assumeix de mitjans auxiliars, etc

¿ t’ajudem ?