Saltar al contenido

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Què és la inspecció tècnica dedificis ?

La inspecció tècnica dedificis (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Una vegada obtingut l’informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d’informes ITE, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

Quan i quins edificis han de passar la ite?

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents. 

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a la ITE abans dels 45 anys d’antiguitat.

L’antiguitat es determina d’acord amb l’any de construcció que consta al cadastre. En el cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos en dret (certificat de final d’obra o certificat de primera ocupació són els documents més habituals que es poden aconseguir dels arxius municipals per certificar la data de construcció).

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Preguntes freqüents

Pot consultar l’apartat de preguntes freqüents, relacionades amb la ITE, al departament d’habitatge de la Generalitat al següent link: preguntes freqüents

Preu de l’informe d’inspecció tècnica d’edificis (ITE)

L’import s’estableix en funció del nombre d’entitats i de l’antiguitat de l’edifici:

S’entén per entitat:
a) Un habitatge.
b) 150 metres quadrats de local o fracció.
c) 150 metres quadrats d’aparcament o fracció.

Si vol un pressupost de l’informe d’inspecció tècnica d’edificis, contacta amb nosaltres